Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/r56264gotr/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854
GDPR - GoTravel

GDPR

/GDPR
GDPR2018-10-09T21:53:24+03:00

General Data Protection Regulation Form

Personal Data / Datele cu caracter personal

S.C SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L is a personal data controller, registered with the National Supervisory Authority for Personal Data Processing under no. 21961, registered at the trade register with J40 / 1161/2001, RO 13683142, in Bucharest.

S.C SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L este operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21961, inregistrata la registrul comertului cu J40/1161/2001, RO 13683142, din Bucuresti.

Personal data usage / Utilizarea datelor cu caracter personal

Collected data regard the information provided by you or by your company, in the collaboration contract or by any other interaction with our website, newsletter subscription or online purchase of our services.

Datele colectate privesc informațiile furnizate de dvs. sau de compania dvs., în contractul de colaborare sau prin orice altă interacțiune cu site-ul nostru, abonarea la buletine informative sau achiziționarea online a serviciilor noastre.

Data usage purposes / Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

We will process your data legally, fairly and transparently; the purposes in which we are going to use the personal data are well-defined, more precisely in order to prepare and offer the services / products you request from us and / or in the conduct of contractual relations.

Vom prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor/produselor pe care le solicitați de la noi și/sau în desfășurarea relațiilor contractuale.

Among other things, your data will be processed for e-mail, mail, phone, video or any other means of communication through which the answers to your requests will be forwarded, the materials prepared in the course of providing tourist services, as well as any other response or request from the collaboration or potential collaboration with SC SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL. In this case, the processing of personal data will be based on the legitimate interest in providing our services depending on the area of practice or the contractual relationship.

Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs., materialele pregătite în cadrul activității de prestare a serviciilor turistice, precum și orice alt răspuns sau solicitare din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu S.C SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES S.R.L În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de aria de practică sau relația contractuală.

We may also process your data in the context of providing services based on legal obligations or obligations imposed by legal provisions, in which case the legal obligation is the basis for the processing of personal data.

Putem prelucra datele dvs. și în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse de dispozițiile legale, în acest caz obligația legală reprezintă temeiul prelucrării datelor cu caracter personal.

We may also use your contact information to provide you with our newsletters about our news and published articles only if you have expressly given your consent by checking the information marketing field below. In this case, the purpose of processing your personal data will be marketing.

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza buletinele noastre informative (newsletter) cu privire la noutățile noastre și articole publicate de către noi, doar în cazul în care ați v-ați exprimat consimțământul în mod expres prin bifarea câmpului privind informările de marketing de mai jos. În acest caz, scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal va fi cel de marketing.

In all cases, the data is provided directly by you because of our request and the expression of your consent, in order to achieve the aforementioned purposes.

În toate cazurile, datele sunt furnizate direct de dvs. ca urmare a solicitării noastre și a exprimării consimțământului dvs. , în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.

Disclosure of personal data / Dezvăluirea datelor cu caracter personal

As a rule, we do not share personal data with third parties unless this is necessary for our legitimate professional and operational needs and in your interest to meet your requirements and / or as required or permitted laws or professional standards, in the context of providing the services you have requested, or this is necessary to achieve the object of the contract between the parties.

Ca regulă, nu partajăm date cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, precum și în interesul dumneavoastră, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat, ori acest aspect este necesar pentru realizarea obiectului contractului încheiat între părți.

Legal ground / Temeiul juridic

Article 6 (1) of the General Data Protection Regulation:

 • (a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
 • (b) processing is required to execute a contract to which the data subject is a party or to take action at the request of the data subject prior to the conclusion of a contract;
 • (f) our legitimate interests, without your data not being able to provide you with our services and contract obligations.

Articolul 6 din GDPR, Legalitatea prelucrării, alineatul (1), paragrafele:

 • (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau, pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • (f) interesele noastre legitime, fără de care nu putem presta serviciile și obligațiile contractuale.

Your explicit consent will be necessary for the continuity of the services we offer you. / Consimțământul dumneavoastră explicit va fi necesar, în vederea continuității serviciilor pe care vi le oferim.

Our privacy policy is available here. / Politica noastră de confidențialitate este disponibilă aici.

Please confirm your information / Confirmați datele dumneavoastră

  • request access to your information and information on the use and processing of your data / să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;

  • request correction, completion or deletion of your data / să solicitați rectificarea, completarea sau ștergerea datelor dvs.;

  • request limiting the use of your data / să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;

  • receive the information you provide us in a commonly used and readable device (for example, a CSV file) and the right to transfer that information to another data controller (including a third-party data controller) / să primiti informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);

  • object to the processing of your data for certain purposes / să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri;

  • to withdraw your consent to the use of your data at any time in which we rely on your consent to use or process this information. Please note that if you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of your use and processing of your data based on your consent prior to the time you withdraw your consent / să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul;

  • the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling that produces legal effects on you or significantly affects you in a similar way / dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar.

  • the right to file a complaint with the Romanian Data Protection Supervisory Authority if you believe that processing your personal data violates the applicable laws / dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

  Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă. Faceți clic aici pentru a continua navigarea sau pentru a afla mai multe în politica noastră de cookie-uri aici. Accept și închid